The fifth Session of the 12th CPPCC of Fujian Province has concluded

The fifth session of the 12th Provincial CPPCC concluded in Fuzhou on April 24.Executive Chairmen of the conference Cui Yuying, Zhang Zhaomin, Du Yuansheng, Hong Jiexu, Xue Weimin, Wang Guangyuan, Ruan Shiwei, Liu Xianxiang, Xu Weize, Lin Zhongle, Lu Kaijin took their seats in the front row of the podium.Provincial Party Secretary Yin Li, Deputy… Read more The fifth Session of the 12th CPPCC of Fujian Province has concluded