Yantai new district county leadership team appearance


Recently, the urban party congress of Yantai city has been held to review the achievements of the past five years and determine the goals for the next five years.Each city also elected a new party leadership.Zhifu January 21 afternoon, the Communist Party of China Yantai Zhifu fifteenth Committee held the first plenary meeting.The plenary session by secret ballot, the balance election produced 11 MEMBERS of the Standing Committee of the 15th Committee of the CPC Yantai Zhifu District, they are: Li Liang, Song Junwei, Wang Juwen, Cui Fuxiao, Zhang Wei, Lu Yinan, Li Qingxi, Dong Shaolei, Yang Jianjun, Kong Zhiming, Wang Jiedong;Li Liang was elected secretary of the CPC District Committee by secret ballot, and Song Junwei and Wang Juwen were elected deputy secretaries of the CPC District Committee.On January 21, the 15th Congress of the Communist Party of China (CPC) in Yantai Fushan District successfully completed the agenda and successfully closed.District committee 15 session a plenary session convened.Li Jintao, Yang Donglin, Li Pengcheng, Wang Benhua, Ma Yingjun, Hao Xiaoliang, Yang Junsheng, Zhou Hongmei, Wang Fuying, Wang Yi and Li Tianjiao were elected members of the 15th Standing Committee of the FUShan District Committee of the COMMUNIST Party of China (CPC) in Yantai.Li Jintao was elected secretary of the 15th CPC Fushan District Committee of Yantai city, and Yang Donglin and Li Pengcheng were elected deputy secretaries of the 15th CPC Fushan District Committee.Muping District On the morning of January 19, the first plenary meeting of the 16th Committee of Muping District of Yantai City of the Communist Party of China was held.At the meeting, the newly elected district party secretary Yin Xirui made a speech.The 16th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in Muping District of Yantai city, Yantai, was successfully concluded Wednesday.The presidium of general assembly standing committee YanXiRui, keyboard, Han Xibo, ke li, Lin Xiangzhi, ya, jun-tao wang, 马骥, Chen Jichun, wei-dong sun, palace this star, members of the presidium of general assembly “ji, Cao Donghui, light, Yang Bo, xin-ming wu war, Sun Libing, wang nan, Jiang Zongxiao, SuXiangYang, Lv Xiaoliang, liu wei, Han Wenquan, Jiang Baohua and other members of the presidium on the podium.Muping District January 21 afternoon, the first plenary meeting of the seventh Committee of the Communist Party of China Yantai Laishan District.At the meeting, luo Jian, Jiang Haihua, Zang Lei, Xue Ping, Sun Jian, Ren Chenggang, Chen Haopeng, Cui Yixin, Liu Zhaotan, Wang Xiaojun, Diao Yanlong and other 11 comrades were elected as members of the standing Committee of the 7th District Committee.Luo Jian was elected secretary of the 7th CPC Laishan District Committee of Yantai city, and Jiang Haihua and Zang Lei were elected deputy secretaries of the 7th CPC Laishan District Committee of Yantai City.Penglai District, The first committee of the Communist Party of China (CPC) Yantai Penglai District held its first plenary meeting on the afternoon of The 21st.After counting the votes, 11 members, Lin Yutao, Wang Changgang, Huang Mingli, Xu Zhong, Gao Haiqiang, Hu Yanjing, Tian Wenliang, Cheng Jianjun, Wang Jie, Zhu Jie and Zheng Jinyan, were elected as members of the First Standing Committee of the Penglai District Committee of the Communist Party of China (CPC) In Yantai in accordance with the election rules.Lin Yutao was elected secretary of the First CPC Penglai District Committee of Yantai City, and Wang Changgang and Huang Mingli were elected deputy secretaries of the first CPC Penglai District Committee.On the afternoon of January 17, the first plenary meeting of the 14th Committee of The Communist Party of China (CPC) of Longkou city was held.The plenary session by secret ballot, the balance elected 11 members of the standing Committee of the 14th Longkou Municipal Committee, they are: Lu Bo, Li Wanwan, Hao Shenqiang, Zhao Shujie, Zhang Peng, Gao Jingyu, Pan Liyu, Jiang Lichun, Xia Junqing, Sun Shaojun, Sun Bin.Lu Bo was elected party secretary and Li Wanwan and Hao Shenqiang deputy party secretaries by secret ballot.On the morning of January 21, the first plenary session of the 15th Committee of the Communist Party of China laiyang city was held.At the meeting, lu Chunling, the newly elected party secretary, delivered a speech on behalf of the new party committee.The 15th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in Laiyang city successfully concluded on The morning of January 21 after completing various agenda items.Municipal leaders Lu Chunling, Shao Lei, Chu Xiuyong, Li Haibin, Dong Furong, Zhang Zhongzhong, Chi Yijiang, Li Shaowei, Hao Huaqing, Yu Tao, Wang Zeli, Yang Wenmin, Jiang Xueqing attended the meeting and took seats in the front row of the rostrum.On the afternoon of January 20th, the 15th Committee of the Communist Party of China laizhou held its first plenary meeting.The meeting by secret ballot, the balance of the election of the 15th laizhou Committee of the Standing Committee members.They are: Li Yonggang, Chen Gang, Huo Zhenzhong, Yang Xuandi, Yu Hao, Liu Zhongyan, Du Junwu, Sun Leitao, Wang Hengqi, Wu Xiwen, Wang Yang.Li Yonggang was elected secretary of the CPC Laizhou Municipal Committee;Chen Gang and Huo Zhenzhong were elected Deputy Secretaries of the CPC Laizhou Municipal Committee.On the afternoon of January 21, the first plenary meeting of the 15th Zhaoyuan Committee of the Communist Party of China was held.The plenum elected a new standing committee of the CPC Municipal Committee by secret ballot.The meeting elected Wang Yanbo as party secretary of Zhaoyuan, and Shi Xin and CAI Haoli as deputy party secretaries.The 15th Congress of the Communist Party of China (CPC) in Zhaoyuan came to a successful conclusion Sunday.The presidium standing committee members Wang Yanbo, Shi Xin, CAI Haoli, Liu Chao, Wang Xiaogang, Wang Hongwei, Zhang Yinlong, Ma Bingbing (female), Liu Jie, Liu Yanta, Pang Yang are seated in the front row of the podium.The other officers of the conference took their seats at the rostrum.On the morning of January 21, the 15th Committee of Qixia city of the Communist Party of China held its first plenary meeting.Bao Hua, Zhao Yonggang, Zhang Pengyao, Sun Yonggang, Yanfangxing, Liu Haihua, Zhang Haitao, Jiang Li, Jiang Libo, Li Kesheng and Xue Chuanjun were elected as members of the standing Committee of the 15th CPC Qixia City Committee by secret ballot and competitive election.Bao Hua was elected secretary of the 15th CPC Qixia City Committee and Zhao Yonggang and Zhang Pengyao deputy Secretaries of the 15th CPC Qixia City Committee by secret ballot in equal numbers.The first plenary meeting of the 15th Committee of the Communist Party of China (CPC) of Haiyang City was held Monday morning.Liu Haibin, the newly elected party secretary, addressed the plenary session.The 15th Congress of the Communist Party of China (CPC) in Haiyang city successfully concluded on March 22.The presidium standing Committee members Liu Haibin, Jiang Dan, Zhang Shaopeng, Ge Weihua, Zhang Jifu, Gai Shilei, Yang Tao, Ding Hubin, Liang Jingjun, high school, Sun Qingzhao in the front row of the podium.Source: Political East

Leave a Reply

Your email address will not be published.